Regulacja rynków aktywów kryptograficznych (MiCA)

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

W czerwcu 2023 r. Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA), ramy regulacyjne mające na celu zarządzanie sektorem aktywów kryptograficznych. To przełomowe rozporządzenie ma na celu sprostanie wyzwaniom i zagrożeniom związanym z branżą aktywów cyfrowych, która do tej pory w dużej mierze działała poza granicami tradycyjnych przepisów finansowych.

Wprowadzenie MiCA oznacza znaczący wysiłek UE na rzecz standaryzacji zasad we wszystkich państwach członkowskich, zapewniając bezpieczniejszy, bardziej przejrzysty i stabilny rynek aktywów kryptograficznych. Koncentrując się na ochronie konsumentów, integralności rynku i stabilności finansowej, MiCA toruje drogę do powszechnego przyjęcia aktywów kryptograficznych, jednocześnie wspierając innowacje i rozwój w branży. Wraz z ewolucją przestrzeni aktywów cyfrowych, MiCA stanowi krytyczny krok naprzód w ustanowieniu kompleksowych ram prawnych, które równoważą potrzeby konsumentów, inwestorów i interesariuszy z branży.

Rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA)

Kluczowe cele i zakres

  • Ochrona konsumentów: MiCA ma na celu ochronę inwestorów i konsumentów poprzez wymóg przejrzystego ujawniania informacji i uczciwych praktyk marketingowych, pomagając konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących aktywów kryptograficznych.
  • Integralność rynku: Rozporządzenie ma na celu zapobieganie nadużyciom rynkowym, manipulacjom i oszustwom na rynku aktywów kryptograficznych, tworząc bezpieczniejsze i bardziej niezawodne środowisko inwestycyjne.
  • Stabilność finansowa: Regulując znaczące działania związane z kryptoaktywami, MiCA zamierza ograniczyć ryzyko systemowe i zapewnić stabilność systemu finansowego.
  • Innowacyjność i konkurencyjność: Regulując, MiCA wspiera również innowacje, zapewniając, że sektor finansowy UE pozostanie konkurencyjny i innowacyjny, odpowiedzialnie przyjmując postęp technologiczny.

Główne postanowienia

  • Przejrzystość i ujawnianie informacji: Emitenci kryptoaktywów muszą opublikować białą księgę szczegółowo opisującą projekt, ryzyko i inne kluczowe informacje. Właściwe organy muszą zatwierdzić ten dokument.
  • Autoryzacja i nadzór: Dostawcy usług kryptowalutowych (CASP), w tym giełdy, dostawcy portfeli i inni, muszą uzyskać zezwolenie od właściwych organów krajowych na prowadzenie działalności w UE. Będą oni podlegać stałemu nadzorowi.
  • Środki ochrony konsumentów: MiCA zawiera szczegółowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów, takie jak wyraźne ostrzeżenia o ryzyku, zakaz wprowadzających w błąd praktyk oraz zasady dotyczące zarządzania i konfliktu interesów.
  • Operational Resilience: Podmioty muszą wykazać odporność operacyjną na szeroki zakres ryzyk, w tym zagrożenia cybernetyczne, aby zapewnić ciągłość i integralność swoich usług.

Wpływ i implikacje

  • Dla rynku kryptowalut: MiCA prawdopodobnie doprowadzi do zwiększenia kosztów zgodności dla firm kryptowalutowych, ale także zapewni bardziej przejrzyste środowisko regulacyjne, które może zwiększyć zaufanie konsumentów i ułatwić szersze przyjęcie krypto-aktywów.
  • Globalne implikacje: Jako jedna z pierwszych kompleksowych ram regulacyjnych dla kryptoaktywów, MiCA może służyć jako model dla innych jurysdykcji, potencjalnie wpływając na globalne standardy regulacji kryptowalut.

Zalety i wady MiCA

Zalety MiCaWady MiCa
Pewność prawnaTrudne zasady do spełnienia
Zasady dostosowane do kryptowalutGrzywny za popełnienie błędu
Uznanie dla ostrożnych klientówCapy na stablecoiny w USD
Jedna licencja na działanie w całym blokuNFT jako szara strefa
Przyciągnięcie inwestycji TradFiNiejasny sposób egzekwowania prawa za granicą

Aktywa kryptograficzne nieobjęte MiCAR

Finanse zdecentralizowane

Decentralized Finance (DeFi) reprezentuje zmianę paradygmatu w sektorze finansowym, oferując usługi od pożyczek po handel aktywami bez scentralizowanych pośredników. Pomimo swojego rewolucyjnego potencjału, nieodłączna decentralizacja DeFi stwarza wyjątkowe wyzwania regulacyjne, często wymykając się tradycyjnym ramom regulacyjnym, takim jak MiCA. Brak centralnego organu emisyjnego oznacza, że niektóre protokoły i aktywa DeFi nie mają wyraźnego nadzoru regulacyjnego przewidzianego przez MiCA, poruszając się po wodach, które nie zostały jeszcze nakreślone przez kompleksowe przepisy UE.

Niewymienialne tokeny

Niewymienialne tokeny (NFT), cyfrowe aktywa reprezentujące własność lub dowód autentyczności unikalnych przedmiotów, stanowią kolejny przykład złożoności regulacji kryptowalut. Biorąc pod uwagę ich wyjątkowość i szeroki wachlarz aktywów, które reprezentują, od sztuki cyfrowej po prawa do aktywów w świecie rzeczywistym, NFT znajdują się w regulacyjnej szarej strefie. Obecne ramy MiCAR odnoszą się przede wszystkim do zamiennych, wymiennych aktywów, pozostawiając NFT w granicznej przestrzeni, w której wytyczne dotyczące ochrony konsumentów i integralności rynku są mniej zdefiniowane.

Kryptowaluty w świetle obowiązujących przepisów

Dodatkowo, kryptowaluty, które są już regulowane na mocy istniejących przepisów finansowych i uznawane za papiery wartościowe, instrumenty pochodne lub inne instrumenty finansowe, pozostają poza szczególnym zakresem MiCAR. Aktywa te nadal podlegają istniejącym wcześniej ramom regulacyjnym, które mogą, ale nie muszą, w pełni uwzględniać nowe zagrożenia i możliwości związane z erą cyfrową.

Klasyfikacje i wymagania dotyczące aktywów kryptograficznych

Inne aktywa kryptograficzne – Tytuł II:

MiCAR ustanawia podstawowy protokół dla aktywów kryptograficznych, które nie kwalifikują się jako tokeny referencyjne aktywów (ART) lub tokeny pieniądza elektronicznego (EMT). Emitenci takich aktywów są zobowiązani do przestrzegania kompleksowego systemu powiadamiania, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność. Kluczowym z tych wymogów jest obowiązek sporządzenia, powiadomienia i opublikowania białej księgi aktywów kryptograficznych (CA-WP), skrupulatnie określającej zarówno treść, jak i formę zgodnie z MiCAR. Ten fundamentalny dokument, w połączeniu z rygorystycznymi wytycznymi dotyczącymi komunikacji marketingowej, musi zostać przedłożony właściwemu organowi, podkreślając odpowiedzialność emitenta za prawdziwość dostarczonych informacji. Warto zauważyć, że oferty skierowane do mniej niż 150 osób na państwo członkowskie lub te nieprzekraczające łącznej kwoty 1 miliona euro w ciągu 12 miesięcy są zwolnione z tych przepisów, oferując pewien stopień elastyczności dla operacji na mniejszą skalę.

Tokeny z odniesieniem do aktywów (ART) – Tytuł III:

Emisja i oferta publiczna ART podlegają bardziej rygorystycznym regulacjom, odzwierciedlającym ich potencjalny wpływ na stabilność finansową i zaufanie konsumentów. Poza obowiązkami CA-WP, podmioty realizujące oferty ART lub ubiegające się o dopuszczenie do obrotu muszą uzyskać autoryzację, opartą na rygorystycznych kryteriach fit and proper. Chociaż instytucje kredytowe CRR są zwolnione z tego zezwolenia na emisję ART, muszą powiadomić właściwe organy z odpowiednim wyprzedzeniem. Emitenci ART są ponadto związani wymogami w zakresie funduszy własnych, mandatami dotyczącymi składu rezerw aktywów i polityką powierniczą, zapewniając solidne ramy ograniczania ryzyka. Co istotne, ART są również zobowiązane do ustanowienia planów naprawy i wykupu operacyjnego, zwiększając odporność na zakłócenia operacyjne. ART, które pozostają poniżej progu pięciu milionów euro w ciągu 12 miesięcy lub są skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, korzystają ze zwolnień z tych rygorystycznych wymogów.

Elektroniczne Tokeny Pieniężne (EMT) – Tytuł IV:

W przypadku EMT, MiCA wyznacza odrębną ścieżkę regulacyjną dostosowaną do istniejących ram pieniądza elektronicznego. Emitenci muszą uzyskać autoryzację jako instytucje kredytowe CRR lub instytucje pieniądza elektronicznego, z wyraźnym zakazem przyznawania odsetek od EMT. Emisja i wykup EMT są regulowane dyrektywami MiCA, wymagającymi wyodrębnienia co najmniej 30% otrzymanych środków i zainwestowania pozostałej części w bezpieczne, płynne instrumenty finansowe. Podobnie jak emitenci ART, emitenci EMT są zobowiązani do opracowania planów windykacji i wykupu, zapewniając ciągłość operacyjną i ochronę konsumentów.

Usługi związane z aktywami kryptograficznymi – Tytuł V:

Kluczowym elementem architektury MiCA jest harmonizacja standardów ostrożnościowych i standardów postępowania biznesowego wśród dostawców usług związanych z kryptoaktywami (CAS-Providers), obejmujących szeroki wachlarz usług, od platform transakcyjnych po usługi powiernicze, giełdowe i doradcze. Te ujednolicone ramy zapewniają, że wszyscy uczestnicy rynku przestrzegają spójnych, wysokiej jakości standardów, promując bezpieczny, przejrzysty i dynamiczny ekosystem krypto-aktywów.

Ustawa MiCA będzie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., z wyjątkiem tytułów III i IV, które będą obowiązywać od 30 czerwca 2024 r.

Wniosek

Wprowadzenie przez MiCA ujednoliconych ram prawnych dla aktywów kryptograficznych oznacza etap transformacji dla unijnego rynku aktywów cyfrowych, umożliwiając firmom płynne oferowanie i obsługę aktywów kryptograficznych w państwach członkowskich. Podmioty działające wcześniej w nieuregulowanym środowisku muszą teraz przejść przez procedury licencyjne i przyjąć zgodne praktyki operacyjne. Tymczasem podmioty już regulowane mogą ominąć żmudny proces licencjonowania, chociaż muszą udoskonalić swoje systemy, aby dostosować je do konkretnych wymagań MiCA dotyczących kryptoaktywów. Ta ewolucja regulacyjna podkreśla kluczową zmianę w kierunku znormalizowanego nadzoru, obiecując zwiększoną integralność rynku i ochronę konsumentów w całym europejskim krajobrazie kryptowalut.

Początkujący

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

Pośrednik

Średniozaawansowany przewodnik po Blockchainie i kryptowalutach

Ekspert

Przewodnik dla początkujących po kryptowalutach

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject